Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.athanasiou1938.com (εφεξής “το Ηλεκτρονικό Κατάστημα”). Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» (εφεξής η “Εταιρεία”), με έδρα την Καλαμάτα, Φαρών και Πινδάρου, Τ.Κ. 24131, Αριθμό ΑΦΜ: 082873410, ΔΟΥ Καλαμάτας, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 124171645000 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας : info@athanasioupastry.gr

Oι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης (εφεξής οι ” Όροι”) καθορίζουν τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και είναι αυτοί αποκλειστικά που καθορίζουν οποιαδήποτε αγορά προϊόντων (εφεξής τα “Προϊόντα”) της Εταιρείας από τον εκάστοτε χρήστη (εφεξής ο “Χρήστης”) μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Κατά την είσοδό του στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Χρήστης, τεκμαίρεται ότι συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Η αποδοχή των Όρων, οι οποίοι είναι πάντα διαθέσιμοι στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, είναι υποχρεωτική για να αποσταλεί η ηλεκτρονική παραγγελία (εφεξής η “Παραγγελία”).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται εντός του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, τόσο όσον αφορά τα στοιχεία της Εταιρείας όσο και τις ακριβείς περιγραφές των Προϊόντων που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, για τους οποίους η Εταιρεία ουδεμία δέσμευση υπέχει.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με τις διατάξεις του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών καθώς και του π.δ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, του π.δ 10/2017 (Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας) και της Υπουργικής Απόφασης 31619/2017 (Κώδικας Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο).

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Ο Χρήστης δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι πριν από την υποβολή της Παραγγελίας έχει λάβει γνώση μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για τα κάτωθι:

Των κύριων χαρακτηριστικών και της περιγραφής των Προϊόντων, όπως αυτά εμφαίνονται εντός του Ηλεκτρονικού Καταστήματος
Των στοιχείων της Εταιρείας, όπως αυτά αναγράφονται εντός του Ηλεκτρονικού Καταστήματος
Της τιμής των Προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Του δικαιώματος υπαναχώρησης που διαθέτει καθώς και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν πωλεί αλκοολούχα ποτά ή προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ σε ανηλίκους (κάτω των 18 ετών). Η διαδικασία πραγματοποίησης και ολοκλήρωσης μίας Παραγγελίας από το Χρήστη του Ηλεκτρονικού Kαταστήματος έχει ως εξής:

Ο Χρήστης πραγματοποιεί εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή συνδέεται στον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό του. Για την εγγραφή ή σύνδεση του Χρήστη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, φύλο του Χρήστη, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Ο Χρήστης συναινεί ότι η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ως άνω στοιχεία για την αποστολή ενημερώσεων για νέα Προϊόντα ή προσφορές, σε εγγεγραμμένους Χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Παραγγελία μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς εγγραφή ή σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση ο Χρήστης επιλέγει να προχωρήσει στην πραγματοποίηση της Παραγγελίας ως επισκέπτης. Ο Χρήστης στην συνέχεια:

Επιλέγει το προϊόν και το τοποθετεί στο καλάθι αγορών
Επιλέγει τρόπο αποστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα εντός της παραγράφου 6
Εισάγει διεύθυνση αποστολής
Εισάγει διεύθυνση τιμολόγησης και πληροφορίες πληρωμής
Αποδέχεται τους Όρους
Στο τελευταίο βήμα, ο Χρήστης λαμβάνει μια σύνοψη της Παραγγελίας, επί της οθόνης του

Μετά την αποστολή της Παραγγελίας, ο Χρήστης θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) επιβεβαίωσης από την Εταιρεία, η οποία και θα έχει διαπιστώσει την διαθεσιμότητα τoυ Προϊόντος(-ντων), για την ολοκλήρωση, λήψη και αποδοχή της Παραγγελίας του, το οποίο και θα περιλαμβάνει αριθμό Παραγγελίας, την τιμή του Προϊόντος(-όντων), τα χαρακτηριστικά του(-τους) καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης κατά τα οριζόμενα υπό την παράγραφο 6 κατωτέρω, αφού ο Χρήστης θα έχει επιλέξει τον σχετικό τρόπο αποστολής των Προϊόντων.

Η Παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν ο Χρήστης λάβει το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα αποδοχής της Παραγγελίας από την Εταιρεία.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των Χρηστών και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερών, για την περίπτωση της μη διαθεσιμότητάς τους, οπότε και στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί την εν λόγω Παραγγελία, επιστρέφει τυχόν πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στον Χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον της Παραγγελίας, το υπόλοιπο της Παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα παραγγελθέντα Προϊόντα είναι συναφή και λογίζονται ως ενιαίο σύνολο οπότε ο Χρήστης δύναται, εφόσον η μερική Παραγγελία, δεν τον εξυπηρετεί να ακυρώσει το σύνολο της Παραγγελίας.

Η Παραγγελία μπορεί, πέραν της μη διαθεσιμότητας ως άνω περιγράφεται, να μην γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία για τους κάτωθι λόγους:

η Παραγγελία παραβιάζει οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους (λ.χ. παραγγελία αλκοολούχου ποτού από ανήλικο)

λόγοι που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, περίοδοι αιχμής, ατύχημα, απεργία, τρομοκρατικές ενέργειες, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, κλπ.)

έχει εντοπιστεί λάθος στην τιμή ή περιγραφή του Προϊόντος το οποίο είναι προφανές

Στις περιπτώσεις, αφενός της μη ύπαρξης αποθέματος, και αφετέρου των γεγονότων ανωτέρας βίας, το Κατάστημα προσφέρει στο Χρήστη τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ επιστροφής χρημάτων ή εναλλακτικού προϊόντος.